Auto w Pracy

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

 

Zalety

- Brak kosztów ( sąd może obciążyć strony tylko w przypadku wykonania płatnych ekspertyz)

- szybkość  (proces zdecydowanie szybszy niż w Sądzie Powszechnym)

- wyrok jest ostateczny

Warunkiem aby tak rozprawa się odbyła jest zgoda obu stron sporu na rozstrzygnięcie przed Sądem Polubownym.  Z  jednej strony jest to minus, z drugiej plus, bo oznacza to, iż strony wyrażają chęć zakończenia sporu.

Często, dzięki arbitrażowi już na początku rozprawy strony zawierają ugodę

Ugoda (dwie strony częściowo ustępują od swoich roszczeń) zawarta przed sądem polubownym ma moc prawną równą z ugodą zawarta przed sądem powszechnym.

Ugoda ma charakter ostateczny i stronom nie przysługuje od niej środek zaskarżenia.

Jeżeli strony nie zawrą ugody, następuje rozprawa i Sąd wydaje wyrok.

Wyrok sądu polubownego ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu powszechnego, po stwierdzeniu przez sąd powszechny jego wykonalności. O stwierdzeniu wykonalności wyroku sądu polubownego sąd powszechny orzeka na wniosek strony.

Brak zgody jednej ze stron, nie zamyka drogi dochodzenia roszczeń przed Sądem Powszechnym.

 

Z zakresu działania sądów konsumenckich są wyłączone sprawy dotyczące:

  • przedsiębiorców działających na terenach zamkniętych, podlegających, ministrowi  właściwemu do spraw wewnętrznych, Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości,
  • przedsiębiorców produkujących paliwa,
  • banków oraz prowadzonej przez nie działalności bankowej,
  • ubezpieczeń oraz działalności ubezpieczeniowej,
  • usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
  • usług pośrednictwa finansowego,
  • usług informatycznych,
  • usług naukowo-badawczych,
  • usług w zakresie edukacji,
  • usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie